Certyfikaty

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Głównymi celami firmy Camozzi jest zapewnianie jakości i bezpieczeństwa, ochrona środowiska, a także zgodność naszych działań z przepisami obowiązującymi w krajach, w których działamy.

Od roku 1993 firma Camozzi posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością. W roku 2003 firma uzyskała certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem.

W tym samym roku DNV, międzynarodowa firma zajmująca się przyznawaniem atestów z zakresu jakości i zarządzania ryzykiem, przyznała firmie Camozzi certyfikat dotyczący zintegrowanego systemu zarządzania, uwzględniający normę ISO 9001 i ISO 14001. Ponadto, w roku 2013 firma Camozzi uzyskała certyfikat ISO/TS 16949 dla złączek do układów hamulcowych serii C-Truck oraz złączy paliwowych serii 9000, który następnie w roku 2018 został przekształcony w nowe wydanie normy IATF 16949.

Od 1 lipca 2003 roku wszystkie produkty sprzedawane w Unii Europejskiej, przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem musiały uzyskać zatwierdzenie dotyczące zgodności z dyrektywą 94/9/WE, znaną również jako ATEX.
Nowa dyrektywa obejmuje również części nieelektryczne, takie jak sterowanie pneumatyczne, które także powinny mieć zatwierdzenie. 
19 kwietnia 2016 roku dyrektywa Atex została zastąpiona nowym wydaniem 2014/34/UE.

Dyrektywy obowiązkowe

 • Dyrektywa 99/34/WE dotycząca odpowiedzialności za produkty wadliwe, zmieniona dekretem legislacyjnym 02/02/01 nr 25.
 • Dyrektywa 2014/35/UE „Niskonapięciowa - LVD”.
 • Dyrektywa 2014/30/UE „Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC” i uzupełnienia.
 • Dyrektywa 2014/34/UE „Atex”.
 • Dyrektywa 2006/42/WE „Maszynowa”. 
 • Dyrektywa 2014/68/UE „Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych - PED”.
 • Dyrektywa 2001/95/WE „Ogólne bezpieczeństwo produktów”. 
 • Rozporządzenie 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Normy techniczne

 • ISO 4414 – Napędy i sterowania pneumatyczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

Uwagi środowiskowe

 • Opakowania: szanujemy środowisko naturalne, dlatego stosujemy materiały, które mogą zostać poddane recyklingowi, w tym polietylen i papier nadające się do ponownego przetworzenia.
 • Green Design Project: badania nowych produktów zawsze uwzględniają wpływ na środowisko (rzeczywisty projekt, szczegółowe opracowanie itp.).
Mechatronic Application Research Center
Ośrodek Badawczy Aplikacji Mechatronicznych (MARC)

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Il Sistema di Gestione di Camozzi
System zarządzania grupy Camozzi

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certyfikaty

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Rozwiązania mechatroniczne i cyfrowe

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.