Warunki ogólne

Art. 1 Zakres stosowania, definicje

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) regulują wszelkie stosunki dostaw między Stronami. W związku z tym w przypadku odstępstwa uzgodnionego na piśmie, niniejsze OWS pozostają w mocy przez pozostałą część klauzul, które nie zostały wyraźnie uchylone. Wszelkie warunki sporządzone przez Kupującego nie mają zastosowania do transakcji między Stronami, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Camozzi Automation Sp. z o.o. i w żadnym wypadku nie wykluczają ważności niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, z którymi będą one koordynowane.

2. Definicje:

a) Ogólne Warunki Sprzedaży – wyłącznie niniejszy dokument

b) Camozzi Automation Sp. z o.o. – Camozzi Automation Sp. z o. o. Z siedzibą w Gorzowie Śląskim ul. Byczyńska 44 NIP: 576 158 37 04 REGON: 369213419 KRS: 712651

c) Kupujący, przez kupującego rozumie się również pośrednik, agent – osoba fizyczna lub podmiot wskazany w odpowiednim zamówieniu, fakturze zakupu lub umowie sprzedaży.


Art. 2 Zawarcie umowy

Wszelkie oferty Camozzi Automation Sp. z o.o., które zostały zaakceptowane przez Kupującego lub jakiekolwiek zamówienia Kupującego, które zostały potwierdzone przez Camozzi Automation Sp. z o.o., w jakiejkolwiek formie, podlegają niniejszym OWS. Wszelkie oferty złożone przez agentów Camozzi Automation Sp. z o.o., przedstawicieli sprzedaży lub innych pośredników handlowych nie są zobowiązujące ani nie są wiążące dla Kupującego, chyba że zostaną potwierdzone na piśmie przez Camozzi Automation Sp. z o.o. Po potwierdzeniu zamówienia nie można go anulować ani zmodyfikować bez pisemnej zgody Camozzi Automation Sp. z o.o.

Oferty Camozzi Automation Sp. z o.o. zachowują ważność przez 30 dni od ich przedstawienia i obowiązują wyłącznie na pełną dostawę oferowanych produktów. Po upływie powyższego okresu oferty tracą ważność.

Oferty nie obejmują w żadnym wypadku: dostarczania instrukcji, kursów szkoleniowych, pomocy przy starcie i innych podobnych usług, chyba że wyraźnie zawarte w ofercie.


Art. 3 Dane techniczne i dokumenty związane z dostawą

Wagi, rozmiary, ceny, właściwości, kolory i inne informacje odnoszące się do produktów gotowych, jak określono w katalogach, cennikach, ulotkach reklamowych lub literaturze informacyjnej sporządzonej przez Camozzi Automation Sp. z o.o., jak również właściwości próbek, mają jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące, chyba że zostaną wyraźnie wymienione jako takie w odpowiedniej ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

Camozzi Automation Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w specyfikacjach technicznych produktów w celu poprawy ich wydajności, z uprzednim powiadomieniem Kupującego na piśmie w przypadku, gdy powyższe zmiany są istotne (np. zmiany wpływające na: procedury instalacji produktu, cechy wymienności produktu itp.).
 

Art. 4 Ceny - Płatność

Ceny produktów są cenami zawartymi w cenniku obowiązującym w dniu, w którym oferta Camozzi Automation Sp. z o.o. jest akceptowana przez Kupującego lub w dniu potwierdzenia zamówienia Camozzi Automation Sp. z o.o.

Camozzi Automation Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie obowiązującego cennika, poprzez pisemne powiadomienie Kupującego. Powyższe dotyczy  wzrostu kosztów surowców, robocizny lub innych czynników produkcyjnych, które mogą spowodować znaczny wzrost kosztów produkcji. Wszystkie ceny produktów należy rozumieć jako Free Carrier (FCA Incoterms 2020), chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.

Płatności dokonywane są zgodnie z instrukcjami określonymi w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie płatności i wszelkie inne kwoty należne Camozzi Automation Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu będą dokonywane zgodnie z siedzibą  Camozzi Automation Sp. z o.o. Wszelkie należności wypłacone agentom Camozzi Automation Sp. z o.o., przedstawicielom sprzedaży lub innym pośrednikom handlowym nie będą uważane za wypełnione i nie zwalniają Kupującego z obowiązku, dopóki Camozzi Automation Sp. z o.o. nie otrzyma odpowiednich należności.

O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane są w euro i polskich złotych.

Ceny oferowane w walutach innych niż euro mogą podlegać zmianom w odniesieniu do wszelkich wahań odpowiedniego kursu wymiany waluty.

Wszelkie opóźnienia lub nieprawidłowości w płatnościach uprawniają Camozzi Automation Sp. z o.o. do:

a) zawieszenia wszystkich oczekujących dostawy, w tym, jeśli nie zostały określone do danej płatności;

b) zmiany warunków płatności i rabatów dla kolejnych dostaw, w tym poprzez wymaganie płatności zaliczkowych lub wydawanie dodatkowych gwarancji;

c) naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych , po upływie terminu płatności i bez konieczności uchybienia niewykonania zobowiązania, a także naliczać od każdej nieterminowej wpłaty koszty odzyskiwania należności (powyższe wykonywane będzie zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r.  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 935) ), bez uszczerbku dla prawa Camozzi Automation Sp. z o.o. do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Ponadto, w powyższym przypadku wszelkie kwoty należne Camozzi Automation Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu stają się natychmiast płatne. Kupujący jest zobowiązany do dokonania pełnej płatności, bez względu na  zastrzeżenia, skargi lub spory, które zostaną rozliczone dopiero po wpłaceniu wszelkich zaległych kwot. Kupujący niniejszym zrzeka się z góry prawa do wyrównania takich kwot wszelkimi należnościami, niezależnie od tego, z jakiego tytułu pochodzą, od Camozzi Automation Sp. z o.o.

Art. 5 Zastrzeżenie tytułu

Tytuł do produktów pozostaje własnością Camozzi Automation Sp. z o.o. do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.


Art. 6 Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, Camozzi Automation Sp. z o.o. dostarczy produkty Free Carrier (FCA Incoterms 2020), a zatem wszelkie ryzyko związane z dostawą ponosi Kupujący po dostarczeniu produktów do przewoźnika. Warunki dostawy mają jedynie orientacyjny charakter i są obliczane w dni robocze. W związku z tym Camozzi Automation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zaawansowanych lub opóźnionych dostaw, zarówno całkowitej, jak i częściowej.

W przypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych związanych z innymi dostawami, termin dostaw zostanie zawieszony, a Camozzi Automation może opóźnić wszelkie dostawy, dopóki Kupujący nie rozliczy wszelkich zaległych kwot.

Jeśli z przyczyn niezwiązanych z Camozzi Automation Sp. z o.o., Nabywca lub przewoźnik Kupującego nie odbierze produktów, Camozzi Automation Sp. z o.o. może, z uprzednim powiadomieniem Kupującego, przechowywać produkty, jednocześnie obciążając Kupującego bądź Nabywcę kosztami przechowywania.


Art. 7 Usprawiedliwione opóźnienia

Camozzi Automation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swoich zobowiązań umownych, jeżeli takie niewykonanie jest, bezpośrednio lub pośrednio, spowodowane:

a) siłą wyższą;

b) działaniem (lub zaniechaniem) Kupującego, w tym nieprzekazywaniem niezwłocznie Camozzi Automation Sp. z o.o. informacji i zatwierdzeń niezbędnych do umożliwienia jej kontynuowania prac i dostarczania produktów;

c) nieprzestrzeganie przez Kupującego warunków płatności;

d) niezdolność do uzyskania materiałów, komponentów lub usług niezbędnych do wykonania pracy i dostarczania produktów

W każdym takim przypadku Camozzi Automation Sp. z o.o. powiadomi Kupującego o odpowiednich okolicznościach, podając szacunkowe możliwe opóźnienie i nową datę dostawy. Jeśli opóźnienie Camozzi Automation Sp. z o.o. jest spowodowane działaniami lub zaniechaniami Kupującego lub określonymi pracami, które mają być wykonane przez innych kontrahentów lub dostawców Kupującego, Camozzi Automation Sp. z o.o. ma również prawo do rekalkulacji cen.


Art. 8 Standardy techniczne i zobowiązania

Produkty Camozzi Automation Sp. z o.o. są zgodne z przepisami i normami technicznymi obowiązującymi we Włoszech i w Polsce . W związku z tym Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rozbieżności między włoskimi i polskimi normami i normami kraju przeznaczenia produktów, wyłączając w tym zakresie jakąkolwiek odpowiedzialność  Camozzi Automation Sp. z o.o.

Camozzi Automation Sp. z o.o. niniejszym udziela gwarancji na produkty przez niego wytwarzane wyłącznie w odniesieniu do zastosowań, alokacji, aplikacji, tolerancji itp., wyraźnie określonych przez Camozzi Automation Sp. z o.o.


Art. 9 Patenty

Camozzi Automation Sp. z o.o. zgadza się zwolnić Kupującego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań wynikających ze słusznych roszczeń osób trzecich związanych z podrabianiem lub naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej w odniesieniu do produktów dostarczonych przez Camozzi Automation Sp. z o.o. W przypadku roszczenia osoby trzeciej, Kupujący niezwłocznie powiadomi Camozzi Automation Sp. z o.o. w tym zakresie i dostarczy to samo z wszelkimi odpowiednimi informacjami i pomocą w celu zakwestionowania takiego roszczenia.

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do produktów wytwarzanych zgodnie z projektem, rysunkami, instrukcjami i/lub specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez Kupującego, w odniesieniu do których Camozzi Automation Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, za które Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność.


Art. 10 Gwarancja

Camozzi Automation Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty będą dostarczane zgodnie ze specyfikacjami umowy pod względem jakości i rodzaju oraz będą wolne od usterek, które mogą sprawić, że produkty nie nadawałyby się do ich wyraźnie wymaganego użytkowania. Gwarancja na usterki produkcyjne ma zastosowanie wyłącznie do usterek produktu, które można przypisać wadom użytego materiału lub problemom projektowym i produkcyjnym przypisywanym Camozzi Automation Sp. z o.o. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem części produktu poddanych szybkiemu i ciągłemu zużyciu.

Gwarancja na zakupione produkty jest uzależniona od ich pełnej zapłaty. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejsza gwarancja będzie ważna przez 12 miesięcy (od daty produkcji) na produkty specjalne nieujęte w katalogu produktów Spółki oraz przez 18 miesięcy (od daty produkcji) na standardowych produktach objętych katalogiem Spółki, biorąc pod uwagę codzienną pracę 8 godzin.

Gwarancja określona w niniejszym dokumencie będzie skuteczna pod warunkiem, że produkty zostały prawidłowo przechowywane i są używane zgodnie z instrukcją obsługi określoną w Katalogu Ogólnym oraz w arkuszach technicznych dostarczonych przez Camozzi Automation Sp. z o.o., żadne naprawy, modyfikacje lub zmiany nie zostały dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Camozzi Automation Sp. z o.o. i nie stwierdzono żadnych wad spowodowanych przez środki chemiczne i elektryczne. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności produktu i sprawdzenia braku usterek w ciągu 10 dni od daty dostawy produktu. Kupujący zgłosi wszelkie oczywiste usterki lub wady na piśmie nie później niż 10 dni od otrzymania produktu, a także o wadach ukrytych (tj. wadach, które można znaleźć dopiero po użyciu produktów) w ciągu 10 dni od wykrycia wady, a w każdym przypadku w okresie gwarancyjnym. Roszczenia są zgłaszane na piśmie Camozzi Automation Sp. z o.o. zgodnie z instrukcjami i procedurami, określając szczegółowo wszelkie stwierdzone błędy lub niezgodności. Kupujący utraci swoje prawa gwarancyjne, jeśli nie zezwoli Camozzi Automation Sp. z o.o. na przeprowadzenie jakiejkolwiek uzasadnionej kontroli na żądanie Camozzi Automation Sp. z o.o. lub jeśli nie zwróci wadliwych produktów w ciągu 10 dni od odpowiedniego żądania. W następstwie ważnego roszczenia od Kupującego, Camozzi Automation Sp. z o.o., może według własnego uznania: a) naprawić wadliwe produkty; lub b) dostarczać produkty, bezpłatnie, tego samego typu i w takiej samej ilości jak wadliwe produkty do siedziby Kupującego (DAP Incoterms 2020); lub c) wystawiać fakturę korygującą w celu zwrotu Kupującemu kwoty równej cenie zwróconych produktów określonej na fakturze. W powyższych przypadkach Camozzi Automation Sp. z o.o. może zażądać zwrotu wadliwych produktów, które w ten sposób staną się jego własnością. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, przyjmuje się, że wszystkie wydatki związane z pomocą techniczną Camozzi Automation Sp. z o.o. są ponoszone przez każdą ze stron we własnym zakresie.

Jeśli stwierdzone wady produktu nie wynikają z odpowiedzialności Camozzi Automation Sp. z o.o., wszelkie wydatki i koszty naprawy lub wymiany takich wadliwych produktów będą doliczone  Kupującego i ponoszone przez Kupującego. Gwarancje określone w niniejszym dokumencie będą absorbować i zastępować wszelkie inne gwarancje prawne z tytułu usterek i niezgodności oraz wyłączają wszelkie inne zobowiązania Camozzi Automation Sp. z o.o. w zakresie  dostarczonych produktów; w szczególności Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkody, a w żadnym wypadku Camozzi Automation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne poniesione przez Kupującego.


Art. 11 Zwrot odszkodowania

Całkowita odpowiedzialność Camozzi Automation sp. z o. o. wynikająca z wykonania lub niewykonania umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego lub wynikającego z odpowiedzialności na zasadzie, nie może przekraczać wartości produktu, z którym wiąże się taka odpowiedzialność. W żadnym wypadku Camozzi Automation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków (korzyści) lub przychodów, lub za utratę użytkowania lub techniczne zatrzymanie produktu lub związanego z nim sprzętu, za jakiekolwiek roszczenia Kupującego lub osób trzecich w związku z takimi szkodami lub za jakiekolwiek inne szkody pośrednie lub wtórne.


Art. 12 Poufność

Kupujący zgadza się  zachować w tajemnicy wszystkie informacje / dane / rysunki / know how / dokumentację otrzymaną i / lub informacje otrzymane od Camozzi Automation Sp. z o.o., aby (ii) ograniczyć korzystanie z takich poufnych informacji / dokumentów i odpowiedni dostęp tylko do celów związanych z wykonaniem umowy. Żadne poufne informacje / dokumentacja nie będą kopiowane bez uprzedniej pisemnej zgody Camozzi Automation Sp. z o.o., a wszelkie ich kopie zostaną na żądanie Camozzi Automation Sp. z o.o. niezwłocznie zwrócone

Postanowienia określone powyżej nie mają zastosowania do informacji, które: (i) są lub stają się publicznie znane, a nie w wyniku ujawnienia przez Kupującego, jego pracowników i/lub partnerów, lub (ii) był znany Kupującemu przed ujawnieniem przez Camozzi Automation Sp. z o.o., lub (iii) został zgodnie z prawem ujawniony przez osobę trzecią niepodlegającą ograniczeniom, którym podlega Nabywca w związku z jego wykorzystaniem, lub (iv) mogą zostać ujawnione na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Camozzi Automation Sp. z o.o.


Art. 13 Ochrona danych osobowych

Camozzi Automation Sp. z o.o., Administrator danych otrzymanych od Kupującego na podstawie niniejszych OWS, informuje, że takie dane - zgodnie z obowiązkami i wypełnieniem określonymi w rozporządzeniu (UE) 679/2016 z późniejszymi zmianami ("RODO") i dekretu nr. 101/2018 transponowanie tego samego ("Obowiązujące Zasady ochrony prywatności") - są dostępne wyłącznie dla osób, które, czy to w ramach Camozzi Automation Sp. z o.o. lub poza nią, potrzebują tego samego wyłącznie w celu zarządzania stosunkami umownymi w toku i mogą, wyłącznie w celach określonych powyżej, zostać ujawnione i przeniesione we Włoszech i/lub za granicą, w tym poza Unią Europejską, do:

- spółki grupy Camozzi, spółki zależne, spółki dominujące lub spółki stowarzyszone;

- Osoby fizyczne/ prawne dostarczające towary i/lub usługi, z których Camozzi Automation Sp. z o.o. wykorzystuje do wykonywania swojej działalności.


 

Camozzi Automation Sp. z o.o. przygotowała również własny Kodeks Etyczny - przyjęty we wszystkich spółkach należących do Camozzi Group Sp. z o.o. - dostępny na stronie internetowej Spółki i uważany za integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, których Camozzi Automation zobowiązuje się przestrzegać.


Art. 14 Różne

W celach reklamowych Nabywca udziela Camozzi Automation Sp. z o.o. zezwolenia na używanie swoich produktów - marki - obrazów związanych ze stosunkiem umownym.

Cesja przez Kupującego jakichkolwiek obowiązków lub praw wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Camozzi Automation Sp. z o.o. zostanie uznana za nieważną. Camozzi Automation Sp. z o.o. ma prawo w dowolnym momencie scedować na osoby trzecie wszelkie należności wynikające z umowy, z zastrzeżeniem uprzedniego pisemnego powiadomienia Kupującego.

Nieważność w całości lub w części jednej lub więcej klauzul określonych w niniejszych OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych klauzul.

Przyjmuje się, że jakakolwiek tolerancja dla naruszeń niniejszych OWS nie może być w żadnym wypadku interpretowana jako zrzeczenie się wykonywania praw i/lub uprawnień związanych z tym samym lub wynikających z nich.

Wszelkie ustne oświadczenia, wskazówki lub pomoc udzielona przez przedstawicieli lub dystrybutorów Camozzi Automation Sp. z o.o. Kupującemu lub jego przedstawicielom w związku z korzystaniem z produktów i/lub usług nie będą interpretowane jako wyjątek od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, ani nie będą modyfikować zobowiązań i/lub zobowiązań Camozzi Automation Sp. z o.o. określonych w niniejszym dokumencie.


Art. 15 Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze OWS  i związane z nimi umowy dostawy podlegają prawu polskiemu.

W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących lub innych powiązanych z umowami, do których mają zastosowanie niniejsze OWS, Sąd w Opolu ma wyłączną jurysdykcję. Niezależnie od powyższego, Camozzi Automation Sp. z o.o. ma jednak prawo wnieść powództwo do Sądu właściwości ogólnej Kupującego.
 

Gorzów Śląski, 1 Sierpień 2020 r.


Camozzi Automation Sp. z o.o.                                                                                              Kupujący