Polityka prywatności według art. 13–14 rozporządzenia (ue) 2016/679

Administratorem danych dostarczonych przez użytkowników jest Camozzi Automation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Byczyńskiej 44, 46-310 Gorzów Śląski.

Administratorem danych dostarczonych przez użytkowników jest Camozzi Automation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Byczyńskiej 44, 46-310 Gorzów Śląski.

Jako Administrator danych przetwarzający twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) oraz na potrzeby tego rozporządzenia, Camozzi Automation Sp. z o.o. niniejszym informuje, że wspomniane wyżej rozporządzenie zapewnia ochronę osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz że przetwarzanie to zostanie przeprowadzone w oparciu o zasady poprawności, zgodności z prawem, przejrzystości oraz ochrony twojej prywatności i praw.

Podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawnymi wspomnianego wyżej rozporządzenia i obowiązującymi w nim zobowiązaniami do zachowania poufności.

1. Cel przetwarzania danych: dane, które podajesz, będą przetwarzane w celach marketingowych, promocyjnych oraz w celu informowania cię o nowościach, wydarzeniach i ofertach specjalnych dotyczących Administratora danych i innych firm wewnątrz grupy.

Podanie danych osobowych jest opcjonalne; niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi danych przetworzenie twojego wniosku w celach określonych powyżej.

2. Metoda przetwarzania danych: twoje dane osobowe mogą być przetwarzane manualnie lub elektronicznie.

Wszelkie przetwarzanie odbywa się zgodnie z metodami, o których mowa w art. 6, 32 RODO, oraz z przyjęciem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

3. Ujawnienie: Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel, który wyraźnie został do tego upoważniony przez Administratora danych, osoby trzecie lub Firmy wewnątrzgrupowe do realizacji celów opisanych powyżej. Twoje dane mogą być przekazywane za granicę (kraje spoza UE) na podstawie wniosków złożonych przez osobę, której dane dotyczą, jeśli cele dotyczą firm wewnątrzgrupowych z siedzibą główną spoza UE.

4. Okres przechowywania: dane będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszym wniosku, bez uszczerbku dla praw osoby, której dane dotyczą, jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż 36 miesięcy po ich zebraniu.

5. Administrator danych: Administrator twoich danych jest Camozzi Automation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Byczyńskiej 44, 46-310 Gorzów Śląski.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Administratora danych; w szczególności zgodnie z art. 15-21 rozporządzenia (UE) 2016/679 użytkownicy mają prawo do:

  • dostępu do danych osobowych
  • sprawdzenia i żądania o sprostowanie danych osobowych
  • usunięcia (lub wykasowania) danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • przeniesienia danych osobowych
  • sprzeciwu przetwarzania danych
  • złożenia skargi do Organu nadzorczego (polskiego organu ochrony danych) lub wszczęcia postępowania sądowego.

7.  Jak korzystać ze swoich praw

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, wysyłając:

-           E-mail na adres: privacy@camozziautomation.pl

  • List polecony z potwierdzeniem odbioru na adres: Camozzi Automation Sp. z o.o. ul. Byczyńska 44, 46-310 Gorzów Śląski.