Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przesyłaniem takich danych (zwane dalej „Rozporządzeniem”), w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do niniejszej witryny.

 1. Administrator danych

Administratorem danych dostarczanych przez użytkowników jest Camozzi Automation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Byczyńskiej 44, 46-310 Gorzów Śląski.

 1. Rodzaj gromadzonych danych
 1. Dane nawigacyjne

Systemy i programy informacyjne wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny gromadzą określone dane osobowe, których przekazanie jest dorozumiane przy korzystaniu z internetowych protokołów komunikacyjnych.

Ta kategoria danych obejmuje na przykład adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników łączących się z tą witryną.

 1. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Aby zapoznać się z witryną, użytkownicy nie muszą podawać żadnych danych osobowych. Jednak opcjonalne, ekspresowe i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na niniejszej witrynie lub korzystanie z sekcji „Kontakt” i „Kariera” pociąga za sobą uzyskanie adresu użytkownika i podanie odpowiednich wprowadzonych danych, które są wymagane, aby śledzić wysłane wnioski.

 1. Cookies (tzw. ciasteczka)

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie używanych przez niniejszą witrynę, zapoznaj się z polityką dotyczącą plików cookie.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane nawigacyjne (sekcja 2, litera a) są wykorzystywane do:

 • gromadzenia danych i informacji w formie zbiorczej i anonimowej wyłącznie w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania strony;
 • gromadzenia danych i informacji w celu ochrony bezpieczeństwa strony (filtry antyspamowe, zapory ogniowe, wykrywanie wirusów) i jej użytkowników;
 • uzyskiwania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika (sekcja 2 litera b) będą przetwarzane elektronicznie i/lub ręcznie przez Administratora danych wyłącznie w celach związanych z informacjami wysyłanymi przez osobę, której dane dotyczą. Dostarczone dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez skutecznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie osoby, której dane dotyczą. Dane pozyskane za pośrednictwem formularzy „Skontaktuj się z nami” i/lub „Kariera” na niniejszej witrynie lub poprzez spontaniczne wysyłanie wiadomości e-mail do osób wskazanych na tej samej witrynie są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi.

W przypadku hipotetycznych cyberprzestępstw przeciwko witrynie, dane nawigacyjne mogą być również wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności.

 1. Metody przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o zasady poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości, przy użyciu środków manualnych i/lub elektronicznych, z zastosowaniem systemów organizacyjnych związanych z celami przetwarzania, które gwarantują bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz prawa osoby, której dane dotyczą.

Przyjęto środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed zniszczeniem lub utratą, nawet przypadkową, oraz przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem.

Przetwarzanie może odbywać się z/lub bez wykorzystania środków elektronicznych lub zautomatyzowanych. 

 1. Ujawnianie danych

Oprócz Administratora danych, upoważniony personel wewnętrzny (administracja, dział handlowy, pracownicy prawni, administratorzy systemu) wyznaczony do tego celu może mieć dostęp do danych użytkownika w celu samego przetwarzania.

Zebrane dane mogą być również ujawniane podmiotom zewnętrznym (na przykład zewnętrznym dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, firmom IT), ewentualnie wyznaczonym podmiotom przetwarzającym dane zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, które działają w imieniu Administratora danych i zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, wyłącznie w przypadku działań ściśle związanych ze wskazanymi powyżej celami (na przykład w celu zagwarantowania działania usługi internetowej, zarządzania systemami informacyjnymi i komunikacyjnymi).

 1. Okres przechowywania danych

Dane nawigacyjne (sekcja 2, litera a) są przechowywane – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały przetworzone, co dokładniej opisano w rozszerzonej polityce plików cookie.

Administrator danych przetwarza dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika (sekcja 2, litera b) przez czas ściśle niezbędny do świadczenia żądanej usługi, co dokładniej opisano w rozszerzonych zasadach.

 1. Dostarczanie danych

Dane nawigacyjne zebrane w ramach przetwarzania (sekcja 2, litera a) są ściśle wykorzystywane do zarządzania informatycznego niniejszą witryną. 

Dobrowolne podanie danych osobowych (sekcja 2, litera b) jest opcjonalne i ma na celu wyłącznie monitorowanie próśb użytkowników; dlatego brak podania niezbędnych danych uniemożliwia Administratorowi danych udzielenia odpowiedzi.

 1. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Administratora danych oraz w obszarach Unii Europejskiej, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Administratora danych; w szczególności zgodnie z art. 15-21 rozporządzenia (UE) 2016/679 użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do danych osobowych
 • sprawdzenia i żądania o sprostowanie danych osobowych
 • usunięcia (lub wykasowania) danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych
 • sprzeciwu przetwarzania danych
 • złożenia skargi do Organu nadzorczego (polskiego organu ochrony danych) lub wszczęcia postępowania sądowego.
 1. Jak korzystać ze swoich praw

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, wysyłając:

-           E-mail na adres: privacy@camozziautomation.pl

 • List polecony z potwierdzeniem odbioru na adres: Camozzi Automation Sp. z o.o. ul. Byczyńska 44, 46-310 Gorzów Śląski.